Nieuws

20 april 2018

Eerste kwartaalbericht 2018

Het jarenlang overvragen en onderwaarderen van het primair onderwijs, de lage bekostiging en een beginnend lerarentekort hebben hun tol geëist. De prestaties van leerlingen blijven geleidelijk dalen en de kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn groot, zo blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat beschrijft hoe het onderwijs ervoor staat.

Eerste kwartaalbericht 2018
Vanuit SCPO Lelystad herkennen we deze signalen. Toch moeten we ook kritisch naar onszelf blijven kijken en de focus terugbrengen. Binnen onze stichting zijn zeker lichtpuntjes waar te nemen die laten zien dat we op de goede weg zijn. Zo hebben we de basis qua bedrijfsvoering op orde, hetgeen ook weer blijkt uit de eerste kwartaalrapportage. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken aan de verdere verbetering van onze onderwijskwaliteit.

 

Dat vraagt om het scherper aanbrengen van focus, om goed zicht hebben op de eigen kwaliteit, en daarover verantwoording te willen afleggen. Iedere school binnen SCPO heeft inmiddels een eigen ‘identiteitsbewijs’ waarin missie, visie en kernwaarden zijn beschreven. Ook hebben we het benodigde basisaanbod op de scholen goed in beeld. Daarnaast werken we in het kader van passend onderwijs ook met speciale arrangementen op stichtingsniveau, bijvoorbeeld via het Expertiseteam, onderwijs-zorgboerderij De Huif, de pilot hoogbegaafdheid en de structuurgroep De Pauwen. Alles vanuit de gedachte dat wat regulier kan ook regulier moet, maar wat specifiek moet ook specifiek kan.

 

Op het gebied van verantwoording vinden we dat scholen en besturen meer de ruimte moeten nemen om hun ‘autonome positie’ te benutten en zo te sturen op goed onderwijs. De overheid moet daarnaast duidelijker zijn over wat ze van het onderwijs verwacht. In dit verband zijn we zeer recent gestart met een traject pedagogisch evalueren én verantwoorden, waarbij we dit doen vanuit de waartoe-vraag en de voor ons zo belangrijke functies (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) van het onderwijs.

 

Vanuit de actualiteit is het relevant om te melden dat de PO-Raad op 9 februari jl. een werkdrukakkoord heeft gesloten met minister Arie Slob (Onderwijs) en de vakbonden. Met dit werkdrukakkoord kunnen scholen en schoolbesturen eerder werk maken van de aanpak van werkdruk. Met een grotere rol voor de leraren en de teams, stimuleren we het eigenaarschap van het werkdrukprobleem voor de leraren. Natuurlijk blijft het schoolbestuur er verantwoordelijk voor dat het geld voor de bestrijding van werkdruk wordt ingezet in samenhang met de andere prioriteiten en opdrachten. Op basis van een beknopt format zijn onze directeuren/schoolleiders momenteel in gesprek met hun teams om de inzet van deze middelen in het nieuwe schooljaar concreet te maken.

 

Willem de Jager,

College van Bestuur SCPO Lelystad