Nieuws

01 november 2018

Maandbericht (19) - Energie als voorwaarde voor succes

Organisaties zijn, mede door de laatste economische crisis, meer 'mean en lean' geworden. De werkprocessen die er voor zorgen dat er kwaliteit aan klanten wordt geleverd, hebben veel aandacht gekregen.

Maandbericht (19) - Energie als voorwaarde voor succes
Doorgaans zijn organisaties bedrijfseconomisch gezien op orde en gaat het vooral om blijvende aandacht en verbetering. De focus ligt op het toevoegen van waarde en alle ogen zijn gericht op het halen van doelen. Dat geldt ook voor onderwijsorganisaties, waarbij onze 'klanten' in eerste instantie de kinderen en ouders zijn.

Toch halen we er niet altijd uit wat er in zit: het aanwezige potentieel –van onszelf, van onze medewerkers én van onze leerlingen– wordt soms nog onvoldoende aangeboord. Het is daarom noodzakelijk een beroep te doen op zowel de individuele als de gezamenlijke energie om de aanwezige vermogens optimaal te benutten.

 

Binnen SCPO Lelystad werken we nadrukkelijk aan een onderwijsinhoudelijke agenda. Brede talentontwikkeling, passend onderwijs, continu verbeteren, verdiepend leren en slim verantwoorden zijn hierbinnen de kernelementen. Via drie projectgroepen en vijf professionele leergemeenschappen proberen we de aanwezige kennis en energie te mobiliseren als basis voor succes. Tijdens de SCPO-brede studiemiddag in oktober hebben we, met behulp van Hogeschool Leiden, aandacht besteed aan de methode van tri-band verantwoorden.

 

Het lijkt er op dat we binnen SCPO Lelystad de bedrijfsvoering steeds meer op orde hebben. Zowel de derde kwartaalrapportage als de prognose voor het eind van het kalenderjaar zijn positief. Voor de zomervakantie hebben we extra budget vrijgemaakt om te investeren in een kwaliteitssprong en is formatie vrijgemaakt voor het begeleiden van de projectgroepen, voor de bemensing van het Expertiseteam in het kader van passend onderwijs en voor het op orde brengen van de ict-infrastructuur op de scholen. Ook hebben we scholings- en professionaliseringsverzoeken gehonoreerd die voorafgaand aan het kalenderjaar nog niet waren te voorzien.

 

Zo willen we de dynamiek van de aanwezige energie optimaal benutten. Zo faciliteren we eerst persoonlijke realisatiekracht, maar ook realisatiekracht van de organisatie als geheel, om dan tot slot deze energie in samenhang positief te beïnvloeden.

 

Everything is energy - Albert Einstein

 

Iedereen kan voelen of er energie stroomt of niet. We zijn creatief, energiek, daadkrachtig of juist uitgeput, futloos, afgehaakt. Voor organisaties is dat niet anders. Een organisatie kan warm, levendig en energiek overkomen, een plek waar je je thuis voelt. Een organisatie kan erg klantvriendelijk zijn, erg ondernemend, fijn om er te werken en kan zelfs erg bezield zijn. Of juist kil en zakelijk, gevoel lijkt uitgebannen, mensen sluiten zich af.

 

SCPO Lelystad wil een betekenisvolle organisatie zijn. Een organisatie waar groei kan plaatsvinden. Hoewel er met name op het terrein van betekenisvol en toekomstbewust onderwijs en daarmee indirect ook op het gebied van onderscheidend vermogen nog winst te behalen valt en er dus weliswaar nog niet sprake is van een blakende gezondheid, krijgt de organisatie wel steeds meer kleur op de wangen.

 

In het nieuwe Koersplan voor de komende jaren, dat thans in de steigers wordt gezet, proberen we de ontwikkeling naar meer betekenisvol en toekomstbewust onderwijs verder vorm en inhoud te geven en daarmee de aanwezige energie in de organisatie te veranderen, te versterken en in balans te brengen.

 

Wat is daarbij onze organisatie-opgave? Ook voor een gezonde organisatie moet de basis goed zijn. De structuur moet helder zijn, de financiën moeten op orde zijn en onze medewerkers moeten weten wat er van hen wordt verwacht. In een heldere structuur met duidelijke taken kunnen onze medewerkers zich veilig voelen. Het gaat er niet om 'dat we handelen en dat het allemaal werkt, klopt en optelt'. Het gaat er om dat er een wil achter zit om iets te creëren en dat die wil berust op contact met het gevoel, met het verlangen en met de ander.

 

Binnen SCPO Lelystad gaat het niet alleen om de harde doelen en KPI’s, maar ook om de waarden en bezieling die gezamenlijk worden gedragen in de organisatie. De derde kwartaalrapportage over 2018 biedt inzicht in hoe we er voor staan en hoe we het jaar denken af te kunnen sluiten, waarmee we voldoende basis hebben om de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. We zullen echter alle beschikbare energie nodig hebben om onze ambities structureel waar te kunnen maken. Incidentele voordelen bieden immers nog geen zekerheid voor een duurzaam succesvolle toekomst. Zo is het tegengaan van het lerarentekort een belangrijke variabele en voorwaarde voor succes.

 

Willem de Jager                                                                 november 2018

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad