Nieuws

01 december 2018

Maandbericht (20) - Samen beter worden

SCPO Lelystad is een lerende organisatie. We streven naar een open cultuur, waarin we elkaar bevragen en aanspreken op mogelijke verbeteringen. De focus in onze gesprekken en trainingen richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de onderwijskwaliteit in brede zin. 

Maandbericht (20) - Samen beter worden
Met onze schoolleiders en intern begeleiders heb ik eind november een training bijgewoond in onze IKC Het Mozaïek over sturen en verantwoorden op de referentieniveaus rekenen en taal. De training werd verzorgd door Pepijn Dousi van Bureau ICE en heeft ons allen meer bewust gemaakt van nut en noodzaak om actief te werken met de referentieniveaus. Voor taal zijn ze uitgewerkt in vier domeinen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en begrippenlijst & taalverzorging. Voor rekenen zijn er ook vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.

 

De Wet Referentieniveaus taal en rekenen is sinds 2010 van kracht. Deze wet is bedoeld om één doorlopende leerlijn voor taal en rekenen te realiseren. In het aangekondigde nieuwe Onderwijsresultatenmodel stelt de Inspectie van het Onderwijs de referentieniveaus centraal. In dit nieuwe model worden scholen niet beoordeeld op een gemiddelde eindtoetsscore, maar wordt gekeken of de behaalde referentieniveaus passen bij de schoolpopulatie. Dit sluit goed aan bij de leergerichte visie op onze scholen en doet meer recht aan hun inzet en onderwijskwaliteit. Binnen SCPO Lelystad hebben we meer oog voor de ‘film’ dan voor de ‘foto’ en zijn we tevreden over deze nieuwe aanpak. Vandaar dat we ons er ook verder in willen bekwamen. 

 

Met Pepijn Dousi van Bureau ICE zijn we actief aan de slag gegaan om het referentiekader naar de onderwijspraktijk te brengen. We hebben de vereiste basisvaardigheden op de referentieniveaus voor taal en rekenen nader bekeken. Daarbij hebben we twee indicatoren onderscheiden, waarin we de behaalde referentieniveaus voor taalverzorging, lezen en rekenen samen nemen:

  1. behalen voldoende leerlingen het niveau dat in principe alle leerlingen aan het eind van de basisschool zouden moeten kunnen bereiken (het fundamenteel niveau 1F)?
  2. behalen voldoende leerlingen het streefniveau (1S voor rekenen en 2F voor lezen en taalverzorging)?

 

Om een stabiel beeld te krijgen, hebben we vervolgens samen naar de resultaten van de laatste drie jaren gekeken. We hebben beter in beeld gekregen wat de leerdoelen zijn om naar toe te werken en hoe we daar kunnen komen. Ook hebben we het verschil tussen de kerndoelen en de referentieniveaus en waar ze elkaar aanvullen scherper op het netvlies gekregen. In de kerndoelen staat beschreven welke leerstof het basisonderwijs aan moet bieden aan leerlingen. Het basisonderwijs heeft dus een aanbodverplichting voor de kerndoelen. In de referentieniveaus staat beschreven wat een leerling moet kennen en kunnen op een bepaald niveau. Voor de referentieniveaus geldt dat basisscholen een opbrengstverplichting hebben.      

 

Het is de bedoeling om in het schooljaar 2019/2020 proef te draaien met het nieuwe onderwijsresultatenmodel en het in 2020/2021 officieel in te voeren. SCPO Lelystad wil zich graag conformeren aan deze planning, omdat we het stellen van ambitieuze doelen op basis van hoge verwachtingen, in combinatie met evalueren en verantwoorden op de behaalde resultaten, belangrijk vinden. ‘Samen beter worden’ staat hierbij voorop!

 

Willem de Jager,                                                                          december 2018

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad