Nieuws

09 juli 2019

Maandbericht (26): SCPO Lelystad onderweg met een eigen verhaal

Een school die de basis op orde heeft, zoekt haar eigen weg en vertelt haar eigen verhaal. 

Maandbericht (26): SCPO Lelystad onderweg met een eigen verhaal
Dat verhaal laat zien hoezeer scholen en leraren de praktijk van het lesgeven, het pedagogisch en didactisch handelen hebben afgestemd. Ze weten wat werkt doordat zij dat samen ervaren. En ze doen wat werkt met beredeneerde vanzelfsprekendheid. Ze hebben zelf de regie, ze bouwen en werken aan een stevig en duurzaam kwaliteitsfundament. Aan echte kwaliteit die in de praktijk van alledag tevoorschijn wordt getoverd, elke dag opnieuw.

 

Binnen SCPO Lelystad geven we onze scholen naast richting ook volop ruimte om vorm te geven aan hun eigen verhaal. We werken vanuit het Coherentieraamwerk waarin vier onderdelen centraal staan: brede talentontwikkeling, continu verbeteren, verdiepend leren, tri-band verantwoorden. In de kern gaat het erom dat we op elk moment van de dag zichtbaar maken wat de school belangrijk vindt en daarbij zorgen voor ‘aantoonbare bewijslast’. Die belangrijkste bewijslast wordt gevormd door onze leerlingen.

 

Kinderen zijn geen passieve wezens, maar hebben een eigen wil en willen de wereld onderzoeken. Opvoeders moeten daarbij de leiding nemen en tegelijkertijd het kind de ruimte geven om zijn weg te vinden. “Education is not preparation for life; education is life itself,” aldus John Dewey (1859-1952), filosoof, psycholoog en pedagoog.

 

Wat zien we op ons pad in kalenderjaar 2019?

 

De tweede kwartaalrapportage is een rapportage tot en met mei en er is in die zin dus nog geen sprake van een afgerond kwartaal. Omdat de zomervakantie in aantocht is willen we echter toch een geactualiseerd beeld hebben, zodat we daar waar nodig tijdig kunnen bijsturen. Het meest belangrijke aan deze rapportage is echter de ‘forecast’, het vooruitzicht naar het eind van het kalenderjaar. Die zou, in tegenstelling tot de momentopname na mei, een voorlopig negatief resultaat laten zien. Oorzaak hiervan is de voeding van de bestemmingsreserve, omdat we een deel van het gunstige rekeningresultaat over 2018 direct willen inzetten ten behoeve van het onderwijs. Echter hebben we op 4 juli vernomen dat de kabinetsbijdrage die compenseert voor de ontwikkeling van de arbeidskosten verhoogd wordt, waardoor ook de prognose positief uitvalt. De definitieve vaststelling hiervan vindt plaats als de onderwijsbegroting door de Tweede Kamer is vastgesteld. 

 

Overige opvallende zaken:

  • De inzet van werkdrukmiddelen is verwerkt in de rapportage. Het bedrag hiervoor per leerling gaat in het nieuwe schooljaar omhoog van €155,- per leerling naar €220,- per leerling. Per saldo is het effect nul, omdat tegenover de hogere vergoeding ook hogere uitgaven zullen staan.
  • De overheid verdeelt het geld voor de aanpak van onderwijsachterstanden anders met ingang van het nieuwe schooljaar. Tot en met het schooljaar 2018-2019 verdeelt het Rijk het geld voor de aanpak van onderwijsachterstanden op de basisschool volgens de ‘gewichtenregeling’. Het opleidingsniveau van de ouders of verzorgers bepaalt het zogenoemde gewicht dat een school toekent aan een leerling. In de nieuwe regeling zijn meerdere kenmerken bepalend voor de verdeling van het beschikbare geld. In financiële zin lijkt het voor SCPO Lelystad weinig uit te maken. Wel zullen we op basis van deze nieuwe verdeling de eigen beleidsregel tegen het licht houden.
  • Er is extra geld beschikbaar op basis van de compensatie transitievergoeding (€27.000,-) en de onderbezetting in de Flevopool (2 in plaats van 4 fte). Dit geld wordt voor een deel ingezet ten behoeve van het aantrekken van nieuwe leerkrachten, zoals zij-instromers en leerkrachtondersteuners. SCPO Lelystad heeft bovendien als penvoerder voor alle schoolbesturen basisonderwijs in Lelystad en Dronten een RAL-subsidie (€249.000,-) in de wacht gesleept, waar ook door SCPO zelf gebruik van gemaakt kan worden.
  • De gemeenteraad heeft het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voorlopig vastgesteld, op basis waarvan vervangende nieuwbouw voor onze CBS De Schakel (medio 2021) en CBS De Wingerd (medio 2022) is voorzien. Hierover zijn we actief in gesprek met de Gemeente. Ook het team, de MR en de ouders van De Schakel zijn inmiddels geïnformeerd.           

 

Willem de Jager,                                                                               juli 2019

Voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad