Nieuws

04 april 2018

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (14)

Het manifest ‘Stop dit lerarenregister’ is binnen een week ondertekend door ruim 135 schoolbestuurders, die samen ruim 1700 scholen besturen en het werkgeverschap vervullen van bijna 38.000 leerkrachten in het basisonderwijs (ruim 25%).


Maandbericht -

Het lerarenregister moet inzage bieden in de kwaliteit van de leraren op de scholen. De opstellers van het manifest stellen dat zoiets complex als onderwijskwaliteit zich niet simpel laat meten en invullen in een standaardlijst. In de optiek van de schoolbestuurders getuigt het initiatief van weinig anders dan een gebrek aan vertrouwen in de leraren zelf. Als bestuurder van SCPO Lelystad heb ik het manifest mede-ondertekend.

 

Persoonlijk sta ik voor ‘professionalisering vanuit vertrouwen’. Bekwaamheidseisen van de beroepsgroep zelf vind ik prima. Maar een systeem vanuit de overheid ontmoedigt en het bijhouden ervan kost tijd. Is er een register nodig om te meten of professionalisering van leraren wel deugt? Externe verantwoording voor het vak vindt immers al voortdurend plaats: professionals voeren dagelijks gesprekken over hun vak met collega’s, (onderwijs)deskundigen, ouders en leidinggevenden.

 

Bovendien focust een register eenzijdig op formele leersituaties, terwijl er nauwelijks plaats is voor informeel leren, voor werkend leren, voor levende leergemeenschappen. Groei en professionaliteit zijn behalve meetbaar vooral merkbaar en zichtbaar. Een puntentelling is daarvoor niet de goede maat: die verstoort de professionele cultuur die ons ook binnen SCPO voor ogen staat.

 

Daarom wil ik als schoolbestuurder niet actief meewerken aan de invoering van het lerarenregister zoals het er nu uitziet. We gaan de gevraagde gegevens zo niet bij DUO aanleveren. Of leraren zelf gegevens uploaden, is hun eigen professionele afweging. Wat wij wel willen? Wij willen natuurlijk graag goede werkgevers zijn. Schoolbesturen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid om goed onderwijs te realiseren. De kern van die gezamenlijke opdracht delen we met leraren. Vakbekwame leraren zorgen voor blije kinderen die veel leren en dragen zo bij aan de school als lerende gemeenschap. Het is jammer als vooral de kinderen leren, terwijl de leraren werken en zich moeten verantwoorden. Daarom willen we het accent verleggen naar leraren die leren: die daartoe de mogelijkheden hebben, die daarvoor de motivatie bij zichzelf herkennen en die daarover zelf de regie kunnen voeren. Gesteund door directies en bestuur.

 

Zo nemen wij als bestuur onze verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen en leraren, dus zorgen wij vanzelfsprekend voor een rijke leeromgeving, betekenisvolle professionalisering en goed onderwijs. Zo hebben we inmiddels binnen SCPO professionele leergemeenschappen (PLG's) opgezet op het gebied van rekenen, taal, continu verbeteren en onderzoekend & ontwerpend leren. Zo kunnen leraren hun professionele ruimte weer benutten om leerlingen en zichzelf te laten groeien, om hun aspiraties te laten zien aan huidige en toekomstige werkgevers. Zo kunnen leraren vanuit hoge ambitie en groot vertrouwen weer het aanzien krijgen dat zij verdienen en wordt leraar weer een aantrekkelijk vak. Die beweging steun ik van ganser harte: Lang leve het onderwijs!

 

Willem de Jager,                                                                                          april 2018

College van Bestuur SCPO Lelystad