Nieuws

16 mei 2018

Maandbericht - "Al lerende leren wij" (15)

Ruimte voor eigenheid

Het ontdekken en gebruiken van de eigen vrije ruimte is voor (bijna) ieder individu een opgave. De huidige tijd vraagt om mensen die autonoom kunnen denken en handelen, maar tegelijkertijd is de cultuur van meten aan collectieve maatstaven tot diep in het onderwijs doorgedrongen. 

 


Maandbericht -
Veel onderwijsinstellingen ervaren externe druk die de ruimte voor het primaire onderwijsproces beperkt. Reden te meer om in beleid én praktijk zorg te dragen voor deze ruimte; onderwijsruimte voor het kind en professionele ruimte voor leerkrachten. 

Maar hoe doe je dat? Aan bestuurders en schoolleiders de taak om in het spanningsveld tussen overheidseisen, de eigen pedagogische opdracht en individuele leervragen van leerlingen en leerkrachten, ruimte te scheppen voor goed onderwijs.

 

Om mezelf te blijven voeden op het aspect eigenheid van SCPO Lelystad en om onze pedagogische opdracht scherper te formuleren, maar ook om concrete handvatten aangereikt te krijgen op het gebied van pedagogisch evalueren en verantwoorden, heb ik de afgelopen tijd deelgenomen aan een zogenoemde Top-class over ‘Ruimte voor eigenheid’. Drie vooraanstaande denkers over onderwijs, prof. dr. Gert Biesta, prof. dr. Mien Segers en Annemieke Zwart hebben in deze Top-class sessies hun perspectieven op opdracht, evalueren en verantwoorden bij elkaar gebracht. In samenspraak hebben we vervolgens onderzocht hoe de balans tussen richting geven en ruimte laten vorm kan krijgen in beleid rondom kwaliteitszorg.

 

Dit inspirerende traject zal binnen SCPO een vervolg krijgen onder leiding van Annemieke Zwart en Sascha Brasz. Annemieke is expert op het gebied van de praktijk van pedagogisch evalueren en verantwoorden. Sascha is als jurist een verbinder op het snijvlak van onderwijs en recht. Onze aandacht zal niet alleen uitgaan naar kwantitatief meten, maar ook naar kwalitatief waarderen. De drie functies en doeldomeinen van onderwijs, namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (en dus de brede vorming van onze leerlingen) staan in deze aanpak centraal. Samen met onze directeuren en intern begeleiders zullen we zo invulling geven aan een stichtingsbreed model voor kwaliteitszorg. 

 

Binnen het kader beogen we voldoende ruimte voor eigenheid. Want we willen voorkomen dat het ons vergaat zoals de muis in de Kleine Fabel van Franz Kafka: “Ach,” zei de muis, “de wereld wordt iedere dag kleiner. Eerst was hij zo groot dat ik bang was. Ik liep verder en ik was blij dat ik eindelijk links en rechts in de verte muren zag, maar die lange muren lopen zo vlug naar elkaar toe, dat ik al in de laatste kamer ben en daar in de hoek staat de val, waar ik inloop.” – ”Je moet alleen je koers veranderen”, zei de kat en at haar op.

 

Willem de Jager                                                                               mei 2018

College van Bestuur SCPO Lelystad