Nieuws

03 november 2017

Studiedag schoolleiders en intern begeleiders

De aanwezigheid van de intern begeleider op nagenoeg elke Nederlandse basisschool lijkt het bewijs van een doorslaand succes, of in ieder geval een absolute randvoorwaarde. Ook binnen de scholen van SCPO Lelystad zien we de meerwaarde van de intern begeleider. 

Studiedag schoolleiders en intern begeleiders
De intern begeleider vervult binnen de schoolorganisatie een spilfunctie als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Dat neemt niet weg dat de vraag gerechtvaardigd is of het binnen de huidige schoolorganisaties wel mogelijk is om het, op basis van het fenomeen passend onderwijs, gewenste maatwerk te leveren. Scholen lijken nu voor een versnelling van de ontwikkeling te staan, een dynamische periode of misschien wel een paradigma-wisseling. De vraag die we centraal stellen is of de intern begeleider, gegeven die snelle ontwikkeling in de scholen, nog toekomst heeft en -zo ja- hoe die toekomst er dan uitziet?

 

Deze interessante vraagstelling komt op 16 november 2017 aan de orde op een studiedag voor schoolleiders en intern begeleiders van SCPO Lelystad. Er zijn immers actuele en dwingende redenen om naar de rol van de intern begeleider in de school te kijken. De Inspectie van het Onderwijs roept in haar laatste jaarverslag op tot een (nog) meer “leerlinggerichte onderwijsaanpak en verder maatwerk in het onderwijs.” Ze stellen dat de invoering van Passend Onderwijs nog te versnipperd en onvoldoende intensief is, gekeken naar de reguliere lessen van de leraar: “Daar komen leraren nog steeds onvoldoende tegemoet aan de verschillende persoonlijke leerbehoeften van leerlingen.” De Inspectie formuleert op basis van deze bevindingen een retorische vraag:  “De terugkerende klachten roepen de vraag op wat binnen de huidige schoolorganisatie wel en niet mogelijk is om het gewenste maatwerk te leveren.”

  

De Inspectie signaleert daarnaast: “…er zijn mechanismen in het onderwijs die gelijke kansen belemmeren. Leerlingen met laagopgeleide ouders blijven relatief vaak zitten. Dezelfde groep is ook in het nadeel bij de school-advisering voor het voortgezet onderwijs. Bij vergelijkbare prestaties krijgen leerlingen met laagopgeleide ouders lagere adviezen dan leerlingen met hoger opgeleide ouders.“ Ook dit aspect van ongelijke kansen en het moeizaam leveren van een antwoord op dit sociale vraagstuk staat al lang op de agenda. De Inspectie doet het niet, maar zou een zelfde conclusie kunnen trekken als ten aanzien van Passend Onderwijs: we botsen op de grenzen van de organisatie van het onderwijs. Er zijn meer en meer scholen die daar de conclusie uit trekken en de organisatie van de school en het onderwijs drastisch verbouwen. Ze experimenteren met de indeling in jaarklassen, de verhouding leerling-leraar-klas, gepersonaliseerd leren, etc. De snel groeiende mogelijkheden van ICT faciliteren die beweging en liggen er steeds vaker aan ten grondslag.

 

Tijdens de studiedag binnen SCPO zal Luc Greven, auteur van het boek ‘De toekomst van de intern begeleider’, de confrontatie met ons aangaan. Hij zal de geschiedenis van interne begeleiding in de afgelopen decennia schetsen en ook de trends rond interne begeleiding. Daarnaast neemt hij ons mee in de onderwijskundige trends in Nederlandse scholen en de heipalen onder schoolontwikkeling of de ‘nieuwe’ school.

Het belooft een leerzame studiedag te worden, op basis waarvan we ons principe van ‘elke dag samen een beetje beter worden’ concreet handen en voeten geven!

 

Willem de Jager                                                                          november 2017

College van Bestuur SCPO Lelystad