Eerste kwartaalverslag 2020: tijd en ruimte

20 mei 2020
De scholen zijn weer open voor contactonderwijs, na weken van onderwijs op afstand. Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over wat de 'intelligente lockdown' voor gevolgen heeft voor de leerlingen en het onderwijs. Hoe staan de groepen er voor? En wat betekent dit voor het geven van onderwijs tot de zomervakantie en na de zomervakantie?

Preview foto
Mijn belangrijkste advies richting onze schoolleiders luidde: geef jezelf en de kinderen de tijd en de ruimte. Heb eerst aandacht voor het welbevinden en dan een procesgerichte benadering van het in beeld brengen van de didactische ontwikkeling van leerlingen. Ga vooral uit van je gezonde verstand en vertrouw op je leiderschap. Heb daarbij aandacht voor je medewerkers, ouders én leerlingen.

 

En: wat kan, dat kan en doen we graag. Maar wat niet haalbaar is, dat kan niet en dat doen we dus ook niet.

Terugkijkend op het afstandsonderwijs ben ik enorm trots op onze professionele schoolteams, op de keuzes die gemaakt zijn om te komen tot leerdoelen en een goed aanbod voor de leerlingen. Schoolteams hebben daarbij zelf, vanuit pedagogische prioriteit, beoordeeld wat haalbaar is en op welke manier zij dit hebben vormgegeven binnen hun eigen schoolcontext.

 

Het is mooi en inspirerend dat een aantal schoolteams het momentum heeft benut om ontwikkelingen versneld door te zetten. Het 'nieuwe normaal' dat hopelijk toch echt een 'tijdelijk abnormaal' is, kan zo als vliegwiel fungeren voor de routekaart en het tijdpad op weg naar toekomstbewust, betekenisvol en onderscheidend onderwijs.

 

Terug naar de realiteit van de eerste kwartaalrapportage 2020. Met name de personele lasten zijn hoger dan begroot. Dit heeft alles te maken met de normaanpassing over de schooljaren 2018-19 en 2019-20, hetgeen na het opstellen van de begroting is vastgesteld. Dit geldt ook voor de eenmalige uitkeringen die eind 2019 ontvangen zijn en die in februari zijn uitgekeerd aan onze medewerkers. Voor dit laatste hebben we bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 een bestemmingsreserve van €266.000,- gevormd.

 

Verwacht wordt dat in het najaar een aanvullende normaanpassing volgt over de schooljaren 2019-20 en 2020-21. Met de wijsheid van nu zijn de personele baten en lasten ongeveer in evenwicht.

 

De gemeentelijke subsidies voor vroegschoolse educatie (VVE) en brede school (SIV) zijn dit jaar (helaas) erg moeilijk in te schatten. We staan aan de vooravond van nieuw beleid. Per

1 augustus heeft de gemeente een harde knip ingebouwd. De verwachting is dat dit gunstig zal uitvallen voor Driestromenland, Het Mozaïek en Ichthus. Het is echter nog onduidelijk hoe het procedureel gaat lopen en of we de beschikbare budgetten op tijd kunnen inzetten. Daardoor was de werkelijk beschikbare ruimte moeilijk in te schatten bij de formatiegesprekken die afgelopen maand gevoerd zijn.

 

De personele inzet loopt heel mooi in de pas. M.b.t. de formatie in het nieuwe schooljaar willen we de negende groep op De Schakel blijven faciliteren. De leerlingprognose is licht positief. Hetzelfde geldt voor De Wingerd, waar het leerlingenaantal blijft groeien en waar ook een negende groep zal worden gevormd. Groei zien we ook op Het Mozaïek, waar ruimte is gemaakt voor een zesde groep. Dit alles maakt dat er meer formatie nodig zal zijn, waarbij de kosten voor de baat gaan. We zullen de tijd en ruimte hard nodig hebben om aan het begin van het nieuwe schooljaar alle functies vervuld te hebben. Daarvan zullen we in de tweede kwartaalrapportage verslag doen.

 

Ten slotte, er is al veel gezegd en geschreven over wat we kunnen leren van de periode van afstandsonderwijs. Maar ik hoor ook leerkrachten die nu enorm genieten van de kleinere groepen en de persoonlijke aandacht die ze hun leerlingen kunnen geven. En die zich afvragen of om de dag een halve klas niet net zo effectief is als het oude voltijdsonderwijs. Dat minder lesgeven en meer leren hand in hand kunnen gaan, heb ik afgelopen najaar in Finland gezien. Enfin, laten we vooral leren van deze tijd. Met het oog op de toekomst. Met oog voor onze leerkrachten en leerlingen. 

 

Willem de Jager,                                                              20 mei 2020

bestuurder SCPO Lelystad   

 

Onze scholen