Info ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SCPO Lelystad

15 maart 2020
Op 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) in relatie tot ons onderwijs. Vandaag is er spoedoverleg geweest tussen het kabinet, het RIVM en de FMS (Federatie van Medisch Specialisten). Ook met de onderwijsorganisaties is gesproken. Daarom informeren wij u graag nader over de uitkomsten en de betekenis voor ons onderwijs.

Preview foto
Alle scholen in Nederland blijven vanaf 16 maart dicht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit geldt tot en met 6 april a.s. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met organisaties in het onderwijs. Dit geldt dus ook voor alle scholen van SCPO Lelystad. Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/verzorgers én van onze medewerkers staat voorop.

 

De komende dagen zullen de scholen van SCPO Lelystad gebruiken om scenario’s uit te werken voor het geven van onderwijs op afstand, ook voor het geval een langere sluiting noodzakelijk blijkt te zijn. Specifiek voor de leerlingen in groep 8, die bezig zijn met de overgang van PO naar VO, zullen er passende arrangementen getroffen moeten worden.

 

We voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/verzorgers werkzaam zijn in vitale sectoren of beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Hierover wordt momenteel, samen met andere partners, overleg gevoerd. Via de school van uw kind wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.     

 

Wij blijven het nieuws over de verspreiding van het coronavirus volgen. Zoals in de vorige brieven is aangegeven, baseren wij ons op de informatie en adviezen die wij ontvangen van de expertinstanties, zoals de rijksoverheid, het RIVM, de PO-Raad en de GGD. Indien er zich wijzigingen voordoen, dan zullen wij dergelijke informatie uiteraard weer met u delen.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ook rekenen wij op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Het vraagt om improvisatie van ons allemaal. Een aantal zaken zal anders gaan dan gepland. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kinderen.   

 

Met vriendelijke groet,                                                               15 maart 2020

Willem de Jager, College van Bestuur SCPO Lelystad

Onze scholen