Maandbericht 29 - Eigentijds en doordacht onderwijs

07 januari 2020
SCPO Lelystad wil in 2020 via eigentijds en doordacht onderwijs meer impact realiseren op het leren en leven van kinderen. 

 


Preview foto
Binnen SCPO Lelystad hebben we goed onderwijs gedefinieerd met behulp van het Coherentieraamwerk van Michael Fullan. Hierin staan voor ons vier elementen centraal: de zin en richting van ons onderwijs worden bepaald door drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonswording.Via het proces van ‘continu verbeteren‘ werken mensen in teams met elkaar vanuit eigen professionele ruimte en gedeeld leiderschap. We zien ‘verdiepend leren’ als een kansrijke ontwikkelingsstap voor scholen om de leerprocessen optimaal in lijn te brengen met de veranderende leerbehoeften van de leerlingen en hen beter voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Ten slotte leggen we verantwoording af over de opbrengst van ons onderwijs; het weten, doen, samenleven en zijn van de kinderen.

 

In het recent verschenen boek Nuance (2019) geeft Michael Fullan ons een indringende boodschap mee: onderwijs is de sleutel voor een betere toekomst. We staan voor levensgrote maatschappelijke uitdagingen en er zijn, volgens Fullan, genuanceerde antwoorden nodig om de mensheid voor rampspoed en onheil te behoeden en onze (klein)kinderen te verzekeren van een goede toekomst. Als huidige generatie zijn we schatplichtig. Dat geldt des te meer voor diegenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Voor ons is onderwijs een morele professie die iedere dag opnieuw genuanceerd vormgegeven wordt. Daar willen we in 2020 via eigentijds en doordacht onderwijs graag verder vorm en inhoud aan geven.

 

Naast het belang dat wij aan goed onderwijs toekennen, is er ook sprake van een duidelijk urgentiebesef. Op 3 december 2019 zijn de PISA-resultaten bekendgemaakt. PISA is een driejaarlijks internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek. Zo zijn de resultaten op het gebied van lezen bijvoorbeeld zorgwekkend te noemen. Leerlingen in Nederland scoren het laagst van alle landen op leesmotivatie en het niveau van leesvaardigheid in ons land is ook gedaald. Kinderen die niet voldoende kunnen lezen, hebben een enorm groot risico dat ze later uitvallen op de arbeidsmarkt.    

 

Daarnaast zien we dat de achterstand van kinderen met een migratie-achtergrond in Nederland inmiddels zorgwekkend is. Ook het verschil in prestaties tussen kinderen met hoger opgeleide en lager opgeleide ouders neemt steeds verder toe. Het doel van onderwijs om meer gelijke kansen te realiseren, en als vliegwiel voor emancipatie te fungeren, verdwijnt daarmee steeds verder achter de horizon. Dat is voor ons onacceptabel. 

 

PISA benadrukt het belang van een breed investeringsplan door de overheid. Daarvoor is niet alleen een verbetering van de salarissen nodig, maar ook het terugdringen van de werkdruk en het vergroten van de professionele ruimte. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerkrachten bovengemiddeld veel uren maken en vollere klassen hebben, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Een eerlijk salaris, minder werkdruk en meer ruimte voor lesvoorbereiding en professionele ontwikkeling kunnen meer mensen verleiden om aan dit belangrijke vak te beginnen. Ook kunnen we er zo voor zorgen dat minder mensen afhaken of minder uren willen werken.

 

Voor leerkrachten die het verschil willen en kunnen maken en die het goede willen doen voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, bieden we bij SCPO Lelystad ook in 2020 graag professionele ruimte in een organisatie die werk maakt van eigentijds en doordacht onderwijs. 

 

Willem de Jager,                                                                         januari 2020

voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad

 

Onze scholen