Maandbericht 30 - Brede coalitie roept op tot groot onderhoud onderwijs

09 maart 2020
Een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. 
Preview foto
Want naast veranderingen die het onderwijsveld zelf kan en moet oppakken, zijn er ook structurele investeringen door de overheid nodig.

 

Toekomst van ons onderwijs

AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, FvOv, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang slaan hun handen ineen, omdat zij de volgende generaties goed willen voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt. In het discussiestuk 'Toekomst van ons onderwijs' zetten de onderwijsvertegenwoordigers ankerpunten uit voor een discussie over aanpassingen en vernieuwingen. Alle betrokken organisaties gaan de komende maanden het gesprek aan met hun eigen achterban en met een ieder die het onderwijs een warm hart toedraagt. De opbrengst van deze dialoog is input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en moet leiden tot een gezamenlijke visie en koers voor de komende kabinetsperioden. Daarbij sluiten de onderwijsorganisaties aan bij en bouwen ze voort op lopende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de dialoog over een curriculumherziening, de ambities rond een landelijke kennisinfrastructuur voor innovatie en onderzoek en de door de Onderwijsraad geëntameerde discussie over een meer eigentijds perspectief op leraarschap. 

 

De ankerpunten hebben betrekking op:

  • Een vroege start is de beste basis. Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Kinderen kunnen dan ook al vanaf jonge leeftijd naar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk is.
  • Doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Leerlingen blijven langer bij elkaar en maken op latere leeftijd keuzes voor vervolgstappen in het onderwijs. Een leerling of student gaat naar een volgende fase als hij of zij daar qua persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling aan toe is.
  • Leven lang ontwikkelen is vanzelfsprekend: naar een brede, sterke leercultuur. We bouwen een publiek stelsel van leven lang ontwikkelen onderwijs in aanvulling op de bestaande onderwijsleerlijnen in het initieel onderwijs.
  • Onderwijsprofessionals: naar aantrekkelijker werk in een samenwerkende sector. Voor de toekomst van Nederland heeft het onderwijs de beste mensen nodig. Mensen die worden gewaardeerd voor wat ze doen, voldoende professionele ruimte hebben, zich als professional kunnen blijven ontwikkelen en een marktconform salaris verdienen.
  • Onderzoek en innovatie van wereldniveau. Om als Nederland het meest innovatieve land van Europa te worden, moeten we fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van wereldniveau doen.

Wat we nodig hebben is een toekomstvisie op het Nederlandse onderwijs, waarin leerlingen gestimuleerd worden systematisch voor hen nieuwe werelden te ontdekken en te onderzoeken en waarin zij leren betekenisvolle opdrachten uit te voeren. Ik ondersteun de gekozen ankerpunten in het discussiestuk 'Toekomst van ons onderwijs'. Investeer in het jonge kind om een goede startpositie voor elk kind mogelijk te maken. Werk aan een doorlopende leerlijn in het onderwijs en stel een definitief schooladvies uit tot het derde jaar in het voortgezet onderwijs. Stimuleer een permanente leercultuur in alle lagen van de schoolorganisatie. Maak de sector aantrekkelijker, denk hierbij niet alleen aan salaris, maar ook aan het tegengaan van werkdruk door vermindering van het aantal lesuren, het terugdringen van het lerarentekort, het verminderen van de klassengrootte en het inzetten van voldoende ondersteunend personeel. Alleen zo kan de kwaliteit structureel worden gegarandeerd. Finland, Canada en Estland laten zien hoe het ook kan: 'Teach less, learn more!'

 

Willem de Jager,                                                                    maart 2020

voorzitter College van Bestuur SCPO Lelystad

 

 

Onze scholen