Nieuwbouwplannen voor ‘bijzonder' goed onderwijs

17 januari 2022
SCPO Lelystad heeft goedkeuring van het ministerie van Onderwijs voor het starten van een nieuwe school in de woonwijk Warande. Daarnaast wordt er samen met de Gemeente gewerkt aan het realiseren van vervangende nieuwbouw voor CBS De Schakel (Botter) en CBS De Wingerd (Voorhof). Dat is positief nieuws! 
Preview foto
Goede schoolgebouwen 

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. Onderzoek laat zien dat de gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw 40 jaar is, het binnenklimaat van 80 procent van de scholen matig tot slecht is en gebouwen niet meer toegerust zijn op moderne toepassingen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook slechts een 5,7.

 

 

 

Gezonde schoolgebouwen

Het onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey & Company laat zien dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting. Het ministerie van Onderwijs heeft dan ook een ‘interdepartementaal beleidsonderzoek’ aangekondigd om de knelpunten in het stelsel en rondom de bekostiging vast te stellen. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek heeft SCPO Lelystad alvast de opdracht verleend om te komen tot een eigen routekaart. Zo kunnen we zien wat er nodig is als het gaat om de verduurzaming van ons onderwijsvastgoed en zorgen voor een gezonder binnenklimaat op onze scholen.

 

Nieuwe schoolgebouwen

De schoolgebouwen van CBS De Schakel en CBS De Wingerd dateren uit de jaren zeventig. Het is nu aan de gemeenteraad om de budgetten voor vervangende nieuwbouw goed te keuren. Nieuwbouw betekent niet alleen een duurzaam gebouw, maar ook een aantrekkelijke leer- en werkplek die uitnodigt tot ‘toekomstbewust’ onderwijs. Hoe we ons onderwijs inrichten moet weerspiegelen hoe onze leerlingen leren. Het moet ook de wereld weerspiegelen waarin ze zullen opduiken. Dit is een wereld die snel verandert, verbonden is, zich aanpast en evolueert. In de woorden van John Dewey: "Als we de leerlingen van vandaag onderwijzen, zoals we die van gisteren leerden, beroven we hen van morgen."

 

Nieuwe school Warande

De letterlijke tekst in de beschikking van het ministerie over het besluit om een nieuwe school in Warande op te nemen in het plan van scholen Gemeente Lelystad luidt: “Overeenkomstig het bepaalde in artikel 194e, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en met inachtneming van de Regeling voorzieningenplanning po 2021 (Stc. nr. 15570 van 31 maart 2021) doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake het door de raad van uw gemeente op 8 juli 2021 vastgestelde plan van scholen basisonderwijs voor de periode 2022–2025.

Op bedoeld plan komt de navolgende school voor met de daarbij vermelde ingangsdatum voor de bekostiging:

"een protestants-christelijke basisschool met als gewenste ingangsdatum voor de bekostiging 1 augustus 2024."

 

Conclusie 

Met de realisatie van de nieuwbouwplannen in het vooruitzicht kan SCPO Lelystad nog beter recht doen aan de optimale ontwikkelkansen voor alle leerlingen die ons worden toevertrouwd.

 

 

Willem de Jager,                                                                                                januari 2022

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen