Positief oordeel Inspectie

14 maart 2022
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In januari en februari 2022 heeft de Inspectie bij SCPO Lelystad onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.
Preview foto
Wat gaat goed?

Het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie is op orde. SCPO Lelystad heeft een herkenbare visie op de kwaliteit ontwikkeld en vertaald naar doelen die zijn verwoord in het Koersplan. Deze algemene doelstellingen zijn op schoolniveau verder uitgewerkt in schoolplannen en jaarplannen. Het bestuur houdt zicht op de voortgang van het realiseren van de doelstellingen en de behaalde kwaliteit van het onderwijs. Hiertoe voeren wij cyclisch en systematisch meerdere gesprekken per schooljaar met schoolleiders en intern begeleiders.

 

Verder is de structuur van de organisatie aangepast, om doelgericht samenwerken beter mogelijk te maken. Zo zijn onder andere professionele leergemeenschappen ingericht, die de doelen vanuit het Koersplan uitwerken en implementeren in de scholen. De aanwezige kennis en kwaliteiten in de organisatie worden op deze manier benut en de verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie belegd. Hierdoor ontstaan een grotere betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking bij alle medewerkers voor het verbeteren van de kwaliteit. Ook het met en van elkaar leren is een belangrijke peiler voor de organisatiecultuur.

 

Het bestuur handelt transparant, open en integer en is duidelijk in het waarom van zijn handelen. Ook communiceert het bestuur hierover in voldoende mate en op gepaste wijze met de Raad van Toezicht en de GMR.

 

Wat kan beter?

Wat beter kan, is dat het bestuur beschrijft welke ambities en doelen het heeft voor het behalen van de referentieniveaus van taal, lezen en rekenen, het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, burgerschapsonderwijs en de doorstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs. Daarnaast kunnen de doelen van plannen van de professionele leergemeenschappen meer gericht zijn op het leren van de kinderen; nu zijn deze veelal op activiteiten gericht.

 

Wat moet beter?

Het bestuur moet er voor zorgen dat in de eerstvolgende jaarverslaggeving een concrete toelichting is opgenomen over de inzet van middelen in de meerjarenbegroting, inclusief de inzet van bovenmatige reserves.

 

Positief oordeel

Samenvattend heeft de Inspectie de standaarden op de kwaliteitsgebieden besturing, kwaliteitszorg en ambitie als (ruim) voldoende beoordeeld. Het betreft de onderdelen visie, ambities en doelen (BKA1), uitvoering en kwaliteitscultuur (BKA2) en evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA3).

 

Reactie van het bestuur

De gesprekken met de Inspectie geven ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn om de doelen, die we in ons Koersplan ‘Ruimte voor goed onderwijs’ gesteld hebben, verder uit te werken en te implementeren in de scholen. We werken hierbij vanuit de focus op onze morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en spelen vanuit de eigen context en cultuur in op veranderingen, ontwikkelingen en (samenwerkings)mogelijkheden binnen het systeem. We richten ons zowel op hoogwaardige onderwijsprestaties in afstemming met de populatie en doelgroep als op een positieve cultuur van samen leren binnen het netwerk van professionals.

 

Willem de Jager,                                                                                      14 maart 2022

College van Bestuur SCPO Lelystad

Onze scholen