SCPO Lelystad wenst iedereen een mooi schooljaar!

17 augustus 2021
In het schooljaar 2021-2022 houden we binnen SCPO Lelystad focus op goed onderwijs, met onze identiteit als kompas en de toekomst als inspiratie.

Preview foto
We willen ook in het nieuwe schooljaar ruimte geven aan wat onze scholen, medewerkers en leerlingen motiveert. Samen werken we verder aan hogere ambities. De zin en richting van ons onderwijs worden, onveranderlijk, bepaald door drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonswording. 

 

Bij kwalificatie gaat het om verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen. Welke competenties zijn absoluut nodig? Via socialisatie maken leerlingen kennis met de normen en waarden van het grotere geheel, de samenleving. Betrokkenheid en relatie staan voorop. Bij persoonswording staat de ontwikkeling van het kind zelf centraal. Wie ben je, wat kun je en wie wil je zijn?

 

Er is, naast deze drie pedagogische doeldomeinen waaraan we in ons onderwijs blijvend aandacht besteden, ook een viertal prioriteiten die het komend schooljaar extra aandacht verdienen.      

 

Investeren in kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de aanwezigheid van voldoende en goed onderwijspersoneel. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn, maken we ruimte voor het begeleiden van nieuwe leraren en het professionaliseren van huidige leraren. Ook werken we steeds meer 'evidence informed' aan de kwaliteit van ons onderwijs. We faciliteren thematische professionele leergemeenschappen, om zo voortdurend de eigen praktijk te onderzoeken en het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. We maken gebruik van bewezen aanpakken om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. En we stimuleren effectieve vormen van teamleren.

 

Alle talent ontplooien

Alle aan ons toevertrouwde kinderen van 4 - 13 jaar verdienen maximale ontwikkelkansen. Meer inclusieve voorzieningen, waarin kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen en gaan segregatie tegen. Ieder kind kan en mag naar vermogen meedoen, omdat we de belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. We leren met hoofd, hart en handen. Het is de kunst om ons onderwijs zo te ontwerpen en te verzorgen, dat leerlingen echt uitgedaagd en nieuwsgierig worden naar betekenisvolle vragen en antwoorden. De basisbehoeften competentie, relatie en autonomie gelden als uitgangspunt voor ontwikkeling. 

 

Duurzame schoolgebouwen

De vernieuwing van schoolgebouwen zit landelijk muurvast. Dat is een groot probleem, omdat goede en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs, om gezond en fijn te kunnen leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. We maken ons sterk voor een beter binnenklimaat van onze gebouwen en voor vervangende nieuwbouw van verouderde gebouwen. We willen komend schooljaar de stap zetten naar een duurzaam meerjarig planmatig onderhoud, waarbij in conditiemetingen ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de aspecten duurzaamheid en gezondheid.      

 

NPO als vliegwiel

Er is veel waardering voor de grote hoeveelheid middelen uit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Maar met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op. Daarom pleiten wij er voor om het NPO te gebruiken als startpunt voor structurele investeringen. We weten immers wat echt telt en werkt. Onze professionele oordelen zijn altijd gebaseerd op opdrachtbewustzijn en contextbewustzijn. Bij opdrachtbewustzijn gaat het om de vraag: wat is het goede voor dit kind of deze groep? Bij contextbewustzijn is de centrale vraag: wat is in het hier en nu nodig om dat goede te doen? Deze vragen zijn dan ook leidend in onze diverse schoolplannen van aanpak, inclusief doelen, monitoring en evaluatie.

 

Ik wens iedereen een leerzaam schooljaar, waarin we samen de uitdagingen aangaan en de moed hebben om het opnieuw te proberen als het een keer niet lukt. Moed komt immers voort uit het verlangen naar het goede. Dus wees sterk en houd moed (Psalm 31:25). Want moed moet.    

 

 

Willem de Jager,                                                                                                                                   augustus 2021

bestuurder SCPO Lelystad

Onze scholen