Staken of niet?

10 januari 2020
Op 11 december 2019 hebben de PO Raad en de onderwijsvakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Preview foto
Alle medewerkers krijgen per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5%. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. De nieuwe cao loopt tot 1 november 2020. Gaat de aangekondigde staking op 30 en 31 januari nu nog wel door?

 

Met het onderhandelaarsakkoord worden stappen gezet in de vernieuwing en verbetering van de cao en de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het onderhandelaarsakkoord biedt echter onvoldoende oplossing voor de bredere problematiek. Daarvoor zijn structurele oplossingen nodig. Alleen zo kan de werkdruk worden aangepakt, het lerarentekort worden teruggedrongen, de klassengrootte worden beperkt, voldoende ondersteunend personeel worden ingezet en de kwaliteit van het onderwijs worden gegarandeerd.

 

Aan de ene kant valt het dus te begrijpen dat medewerkers in het onderwijs ontevreden zijn over de incidentele ‘smalle oplossingen’ en door middel van de aangekondigde staking een signaal willen afgeven aan de landelijke politiek. Aan de andere kant is het akkoord wel degelijk een stap voorwaarts, die begint met een mooie loonsverhoging voor alle medewerkers. Het akkoord past binnen een gedeelde bredere agenda van professionaliseren en het versterken van de aantrekkelijkheid van het primair onderwijs. Dit maakt de afweging ‘staken of niet?’ tot een lastig dilemma.

 

Op 13 december 2019 heb ik gecommuniceerd dat ik de aangekondigde staking op 30 en 31 januari 2020 zal respecteren vanuit het stakingsrecht, maar dat we niet automatisch zullen compenseren (d.w.z. iedereen doorbetalen voor niet gewerkte uren). Dat standpunt handhaaf ik, ook omdat op 10 januari 2020 bekend is gemaakt dat 96% van de onderwijsbesturen voor het nieuwe akkoord heeft gestemd.

 

Het is nu aan de teams en leraren om te bepalen of ze staken of niet. Daarnaast wil ik de mogelijkheid bieden aan de directeuren en hun teams, als gulden middenweg in dit lastige dilemma, om de deuren van hun school een dag te sluiten voor de leerlingen en in te vullen als studiedag om met het team na te denken over werkdrukvermindering en onderwijsverbetering. De andere beoogde stakingsdag zal dan gewoon les gegeven worden. In dit geval zal er wel automatisch worden doorbetaald.

 

Ergo: of er al dan niet individueel of collectief gestaakt zal worden, kan per school verschillend zijn. Ook kan gebruik gemaakt worden van de gulden middenweg. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de communicatie richting ouders en verzorgers. Daarom is aan iedere directeur van een school gevraagd hierover duidelijk en tijdig te communiceren naar de ouders en verzorgers.

 

Wij vragen bij voorbaat om uw begrip, ongeacht de keuze die wordt gemaakt. Het onderwijs leidt immers jonge mensen op voor alle takken van de arbeidsmarkt in ons land en is te belangrijk om niet voor op de bres te springen. 

  

Willem de Jager,                                                                                 januari 2020

voorzitter College van Bestuur

Onze scholen