Verantwoorde en uitvoerbare heropening scholen

04 februari 2021
Vanaf dinsdag 9 februari gaan de basisscholen en de kinderdagopvang weer open. Dat heeft het kabinet besloten. Deze heropening gaat vergezeld van aanvullende maatregelen.

Preview foto
Het kabinet volgt het OMT-advies dat zegt dat het verantwoord is als de (speciale) basisscholen en de kinderdagopvang weer volledig open gaan. Dat neemt niet weg dat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn en dat op en rond de scholen de risico's niet gelijk zijn aan nul. De nieuwe virusvarianten blijken besmettelijker te zijn dan de oude variant. De besmettelijkheid bij kinderen is echter ook bij deze varianten veel minder dan bij volwassenen. Omdat besmetting nooit 100% uit te sluiten is, nemen we maatregelen om risico op verspreiding in de scholen zoveel mogelijk te beperken. Een beperkt risico is dus aanwezig, maar dit risico wordt aanvaardbaar geacht, zeker met de maatregelen om dat risico zoveel mogelijk te beperken.

 

Uitgangspunt en doelstellingen

Het uitgangspunt is om het fysieke onderwijs op een veilige, verantwoorde en uitvoerbare manier te heropenen en daarvoor maatregelen te nemen om de risico’s van verspreiding van het virus in het algemeen zoveel mogelijk tegen te gaan. Aan de maatregelen liggen de volgende doelstellingen ten grondslag.

 • De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
 • De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
 • Contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk beperken, zowel in als rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
 • Een focus op de praktische invulling, met enige regelruimte voor individuele scholen om het ook uitvoerbaar te houden. 

 

Bestaande en nieuwe maatregelen

Om scholen te helpen om verantwoord open te zijn, heeft het RIVM nadere richtlijnen gepubliceerd. Met deze noodzakelijke maatregelen moeten contactmomenten tussen leerkrachten en leerlingen worden beperkt. 

 

Wettelijk verplichte maatregelen:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona-klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
 • Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid aangepast. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.
 • Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders/verzorgers de instructies van de GGD. Alle categorie 1- en 2-contacten (nauwe contacten binnen 1,5 meter) gaan in quarantaine. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas/groep in thuisquarantaine gaat.

Noodzakelijke en verplichte maatregelen:

 • Personeel blijft zoveel mogelijk gescheiden, ook tijdens pauzes en ander momenten.
 • Op school vinden alleen onderwijs en onderwijsondersteunende zorg plaats. Andere activiteiten, zoals teamvergaderingen e.d. vinden online en op afstand plaats.
 • Om contactmomenten te beperken, gelden indien mogelijk gespreide begin-, pauze- en eindtijden. Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd kan worden om contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken.
 • Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Bij brengen/halen geldt nadrukkelijk dat ouders/verzorgers afstand tot elkaar houden. Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
 • De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet dezelfde als die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. 

 

SCPO Lelystad

We vinden het goed dat de scholen weer open kunnen. Voor ouders en leerkrachten, maar vooral voor onze leerlingen. Kinderen leren en socialiseren toch het beste op school. Tegelijkertijd blijven we de situatie goed in de gaten houden, want de situatie blijft ernstig.

 

Voorop staat binnen SCPO Lelystad dat openstelling veilig, verantwoord en uitvoerbaar is, maar ook dat niemand gehouden kan worden aan het onmogelijke. We gunnen onze schoolleiders en hun teams enige ruimte om de heropening van scholen zo in te richten dat het past bij de eigen situatie en context van de school. Maar we snappen ook goed dat er wettelijke en noodzakelijke maatregelen zijn waar we ons allemaal verplicht aan moeten houden. Die gelden dan ook voor al onze scholen. Daar waar landelijk sprake is van een (dringend) advies is per school enige ruimte voor maatwerk, ook in verband met uitvoerbaarheid. Hierover zal de directeur/schoolleider van iedere school communiceren naar personeel en ouders/verzorgers. 

Onveranderde verantwoordelijkheid

De fysieke heropening van ons onderwijs gaat gepaard met een onveranderde verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het in acht nemen van de basisregels is nog steeds de beste manier om de verspreiding van het virus in te dammen. Blijf thuis bij klachten en laat je testen, was je handen en houd afstand. Beperk reisbewegingen. Vermijd contactmomenten, ook op het schoolplein. Alleen op die manier is het verantwoord om weer open te gaan.

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Informatie over de invulling van specifieke schoolafspraken krijgt u van de directeur/schoolleider. Ook nu zullen hun teams de schouders er weer onder zetten, waarvoor dank en waardering! Wij rekenen op uw constructieve medewerking en begrip in deze voor ons allen lastige tijd.         


Met vriendelijke groet,

 

Drs. W. (Willem) de Jager

College van Bestuur SCPO Lelystad

Onze scholen