Voorzichtig meer ruimte voor onderwijs

24 april 2020
Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat we samen doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. Alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Preview foto
Gelukkig gaat het met de corona-aanpak heel langzaam de goede kant op. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

 

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Wel komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen.

 

Onderwijs en kinderopvang

 

Op 11 mei gaan de deuren weer open van de scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang, zo heeft het kabinet besloten. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. De richtlijnen die het ministerie van OCW ons hierbij meegeeft, zijn de volgende:

 

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De schooldagen waarop de leerlingen niet op school verblijven, worden op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen, om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang, waarbij de gemeente een regierol heeft.
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen.
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis.
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus.
 • Medewerkers die behoren tot een risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM <https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers>) werken vanuit huis.

 

PO-Raad

 

De PO-Raad is van mening dat het kabinet dit besluit weloverwogen heeft genomen. Er is nooit 100% garantie, maar de risico’s worden beheersbaar geacht. Tegen die achtergrond kunnen en willen scholen als één van de eerste sectoren weer stapsgewijs open. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar ook ruimte aan de scholen om werk te maken van een eigen invulling-op-maat.

 

SCPO Lelystad

 

We hebben de afgelopen tijd kunnen zien hoe belangrijk onderwijs is. Naar school kunnen gaan is essentieel voor kinderen, functioneel voor ouders en cruciaal voor de samenleving. Ik ben trots op het afstandsonderwijs dat we in korte tijd binnen de scholen van SCPO Lelystad hebben weten te realiseren. We zijn razendsnel omgeschakeld naar onderwijs op afstand, juist om er te zijn voor de aan ons toevertrouwde leerlingen.

 

Het besluit van het kabinet vraagt veel van het primair onderwijs. Ik ga er van uit dat we het kunnen. We zijn en blijven daarbij zelf verantwoordelijk voor de vorm en inrichting. In het directeurenoverleg heb ik het ‘handelen vanuit gezond verstand’ benadrukt. Wat kan, dat kan en doen we graag. Maar wat niet haalbaar is, dat kan niet en dat doen we dus ook niet. Daarbij gooien we niet overboord hetgeen we de afgelopen weken succesvol in gang hebben gezet, maar bouwen we voort op wat betekenisvol was en waardevol is gebleken. Zo transformeren we langzaam maar zeker naar ‘het nieuwe normaal’.

 

De praktische invulling van de wijzigingen krijgt de komende tijd verder gestalte in samenspraak met de schoolteams en de medezeggenschapsraden. De gekozen aanpak kan, pedagogisch en didactisch, per school verschillend zijn. Daarom zal iedere schooldirecteur ouders en verzorgers zelf informeren over de wijze waarop de school de periode tot de zomervakantie gaat invullen met een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

 

In aanvulling op de richtlijnen vanuit het ministerie hebben we binnen SCPO Lelystad de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 

 • Scholen krijgen de ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is. Op een dag vinden geen wisselingen van groepen plaats. We werken dus met hele dagen onderwijs. Hiermee creëren we meer rust, stabiliteit en veiligheid.
 • SBO De Vogelveste zal weer geheel opstarten, in tegenstelling tot de andere scholen. Zij krijgen, net als de andere scholen, de ruimte om het onderwijsaanbod naar eigen inzicht in te kleuren.
 • We vertrouwen op onze professionals. Schoolteams maken keuzes om te komen tot leerdoelen en een goed aanbod voor de leerlingen. Scholen bepalen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext.
 • De basisvraag van ons onderwijs is en blijft: welke pedagogische en didactische doelen willen we bereiken met onze leerlingen en hoe helpt onze onderwijsleersituatie daarbij? Daar waar mogelijk benutten we deze kans om de school versneld meer ontwikkelingsgericht en toekomstbestendig te maken.
 • De pedagogische prioriteit geldt voor al onze leerlingen bij de herstart, dus ook voor de leerlingen met leerproblemen. Onze focus ligt in de eindfase van dit schooljaar dan ook niet op het afnemen van eindtoetsen. Wel zullen we gebruik maken van onder andere het leerlingvolgsysteem, portfolioleren, vormen van feedback, omgekeerde kindgesprekken et cetera. In de eerste periode van het nieuwe schooljaar zullen we begintoetsen afnemen, op basis waarvan we kunnen aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van elke leerling.
 • De nieuwe leersituatie start vanaf 11 mei. Een aantal zaken zal werkende weg meer vorm en inhoud krijgen. We rekenen daarbij op begrip van ouders en verzorgers. Nogmaals: wat kan, dat kan en doen we graag. Maar wat niet haalbaar is, dat kan niet en dat doen we dus ook niet. Indien nieuwe relevante informatie bekend wordt die betrekking heeft op de invulling van ons onderwijs, dan zullen wij daarover uiteraard weer zo spoedig mogelijk communiceren.

 

Ik wens onze medewerkers heel veel succes en sterkte de komende periode tot de zomervakantie. Ik ben zeer erkentelijk voor de geleverde inzet en innovatiekracht de afgelopen weken. In mijn optiek laten we zien waarom onderwijs er toe doet én het verschil kan maken voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

 

Willem de Jager,                                                               23 april 2020

bestuurder SCPO Lelystad      

Onze scholen