Ruimte voor jouw talent!

Over SCPO Lelystad

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad. Wij bieden goed, geïnspireerd onderwijs, waarin ruimte en aandacht is voor alle geloofs- en levensovertuigingen.

Talent krijgt bij ons de kans zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin we elkaar vertrouwen. We voelen ons met elkaar verbonden en zien hoe ieder mens op eigen, unieke wijze bijdraagt aan onze scholen en aan de samenleving. Binnen de organisatie geven en nemen wij verantwoordelijkheid op alle niveaus. Deze kernwaarden vormen samen met de Bijbel als inspiratiebron de basis voor ons denken en handelen.

Ons onderwijs is opgebouwd uit kwalificatie (basisvaardigheden- en kennis zoals rekenen en geschiedenis), socialisatie (kennismaken met tradities, culturen en praktijken) en persoonswording (ontdekken de eigen talenten en ontwikkeling van het zelfbeeld).

Organogram
SCPO Lelystad werkt net als de meeste besturen in Nederland met een model waarbij er een scheiding is tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht (Code Goed Bestuur PO). We zetten naar Rijnlands model het primaire proces centraal: het gaat om het kind en de leerkracht.

In de afbeelding hiernaast zie je welke onderdelen samen onze stichting vormen en hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden. 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en de stichting op verschillende niveaus.

De hoofdtaak van het bestuursbureau is om de verschillende beleidsterreinen van de stichting te ontwikkelen en uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de personele administratie en financiële administratie, communicatie en het beheer en onderhoud van de scholen.

Dhr. W. (Willem) de Jager bestuur@scpo-lelystad.nl
0320 767 605
Mw. E. (Erna) Cornelissen secretariaat@scpo-lelystad.nl
0320 767 605

HR adviseur 

Mw. J. (Jacqueline) de Bruijn

j.debruijn@scpo-lelystad.nl

0320 767 602

HR medewerker 

Mw. S. (Sabrina) Hoogvliets

hrm@scpo-lelystad.nl

0320 767 603

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de organisatie en dan met name op het functioneren van het College van Bestuur. Het College van Bestuur van SCPO Lelystad legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van SCPO Lelystad maakt bij de uitoefening van het toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader. Naast het intern toezichtkader hanteert de Raad van Toezicht het Koersplan 2023-2027 ‘Ruimte voor jouw talent’ als toetsingskader.

De Raad van Toezicht van SCPO Lelystad bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw J.D. (Jolanda) Brinkman Voorzitter
Mevrouw P. (Priscilla) Kruk Penningmeester
Mevrouw C.D. (Carina) van Dijk Secretaris
De heer J. (Jan) Korf

De heer J. (Jan) Visser
Lid

Lid
   

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zet zich in voor zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle óf een meerderheid van de scholen van SCPO Lelystad.

De GMR streeft naar goed en kwalitatief onderwijs. Ze is er om de belangen van de kinderen, ouders en de medewerkers van SCPO Lelystad te waarborgen.

Als officieel adviesorgaan heeft de GMR instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen beide geledingen.

Documenten

Koersplan

Jaarrekening

Treasurystatuut